© 2017 created with webwavecms.com

1.Portal " Tabletka-awaryjna.pl”, zwany dalej „Portalem” świadczy usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz.U.2016.1030 z późń. zm.), zwane dalej: usługami.

2. Podmiotem zarządzającym i odpowiedzialnym za prowadzenie Portalu jest DG Marcin Lewandowski Tomasz Kryszak sc., z siedzibą we Włocławku ul. Liściasta 6g, NIP: 8883142173 REGON: 384200000

3. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie wizyt jest IPL Marcin Lewandowski z siedzibą we Włocławku, ul. Reja 11/6, NIP: 8882921432 , REGON: 341630168 oraz Indywidualna Praktyka Lekarska Tomasz Kryszak, z siedzibą we Włocławku, ul Reymonta 12 NIP: 8882867626 , REGON: 341502720

∙  2. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady świadczenia usług za pośrednictwem Portalu, w tym warunki i zasady zakładania i prowadzenia przez Portal konta Klienta, służącego identyfikacji Klienta i zamawianiu wizyt domowych świadczonych przez Lekarza jako podmiot wykonujący działalność leczniczą, na rzecz Klienta.

∙  3. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1/ Lekarz – osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza, o którym mowa w przepisach ustawy ustawa z 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (j.t. Dz.U.2017.125) i wykonująca indywidualną praktykę lekarską lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – j.t. Dz.U.2016.1638 z późn. zm.

2/ Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub inny podmiot posiadający zdolność prawną i pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej w postaci zamówienia u Lekarza wizyty domowej za pośrednictwem Portalu.  Jeśli pacjentem jest osoba inna niż Klient, postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące udzielenia świadczenia zdrowotnego odnoszą się również do pacjenta;

3/ Opłata  – koszt konsultacji lekarskiej zamówionej za pośrednictwem Portalu obejmującej ankietę zdrowotną oraz wystawienie recepty lekarskiej wynosi 75zł;

4/ Ankieta Zdrowotna - ankieta zawierająca dane Pacjenta oraz wywiad lekarski, do której dostęp otrzyma Pacjent po uiszczeniu opłaty przez system tpay.pl

5/ RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r.

6/ Dane osobowe – wszelkie informacje umożliwiające identyfikację osoby przy wykorzystaniu tych informacji.

7/ Odbiorcy danych – podmioty, którym dane osobowe są ujawniane.

8/ Podmioty przetwarzające – podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu administratora, w celach i sposobach ustalonych przez administratora.

9/ Pacjent – osoba fizyczna wskazana w Ankiecie Zdrowotnej uprawniona do otrzymania świadczenia zdrowotnego

10/ Portal – serwis internetowy prowadzony przez zarządzającego Portalem, znajdujący się pod adresem Tabletka-awaryjna.pl

11/ Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady korzystania przez Klienta z Portalu i usług, które są za jego pośrednictwem zamawiane,

12/ Strona internetowa – strona internetowa Tabletka-awaryjna.pl

13/ Porada - porada lekarska wraz z wystawieniem recepty lekarskiej na rzeczm uprawnionego do otrzymania świadczenia zdrowotnego, za pośrednictwem serwisu internetowego Tabletka-awaryjna.pl oraz środków łączności

. 1. Zamawianie porady za pośrednictwem Portalu realizowane jest na podstawie umowy, zawieranej pomiędzy Portalem a Klientem, do której dochodzi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, dokonywanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej

4. Poprzez zawarcie umowy z Portalem, Klient:

1/ oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,

2/ oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych (w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), które obowiązuje bezpośrednio od dnia 25 maja 2018 r. oraz uzupełniająco przepisy prawa krajowego. W przypadku zaś, gdy Pacjent jest osobą inną niż Klient – że jest uprawniony do podania danych Pacjenta obejmujących jego imię, nazwisko, numer PESEL, wiek i adres, i wyrażenia w jego imieniu zgody na przetwarzanie przez Portal w/w danych,

3/ zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Portalu opłaty za pośrednictwem Portalu

4/ oświadcza, że wszystkie podane przez siebie informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.

5/ udziela zgody by Portal w wybranych przypadkach skontaktował się z Klientem w ciągu 72 godzin po zakończeniu wizyty, telefonicznie bądź za pomocą poczty elektronicznej w celu zebrania oceny i opinii Klienta o wykonanej przez Lekarza usłudze.

∙  6. 1. Przedmiotem usług Portalu jest umożliwienie zamówienia przez Klienta u Lekarza Porady, która wykonana zostanie przez Lekarza na podstawie umowy zawartej następnie pomiędzy Klientem a Lekarzem.

5. Portal umożliwia zamówienie porady u Lekarza, z którym ma zawartą umowę, na mocy której Lekarz wyraził zgodę na udostępnienie informacji o oferowanych przez Lekarza świadczeniach zdrowotnych

6. W czasie 48 godzin po zakończeniu wykonanej porady, Klient ma możliwość, – przy warunku, że Lekarz jest dostępny – dodatkowych wyjaśnień, odpowiedzi i konsultacji telefonicznej, uzależnionej od dostępności Lekarza. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby Klient zobowiązany jest zgłosić to portalowi, który skontaktuje się z lekarzem w celu ustalenia najbliższego dogodnego czasu połączenia rozmowy z pacjentem. W przypadku braku dostępności Lekarza, który wykonywał usługę leczenia u pacjenta, Portal spróbuje umówić rozmowę z innym Lekarzem. Usługa darmowej konsultacji telefonicznej jest częścią umowy między klientem a lekarzem, w której portal pośredniczy dokładając starań połączyć pacjenta z lekarzem.

7. Korzystanie z Portalu przez Klienta może odbywać się za pomocą Strony internetowej.

8. Korzystanie z Portalu przez Klienta jest bezpłatne.

9. Klient może dokonać zamówienia porady po zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz złożeniu oświadczenia o jego zaakceptowaniu za pośrednistwem serwisu internetowego Tabletka-awaryjna.pl

10. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem formularza zamówienia porady

11. Celem uzyskania porady, oraz wystawieniu e-recepty Pacjent jest zobowiązany podać następujące dane:

a/ imię i nazwisko,

b/ adres zamieszkania,

c/ numeru telefonu, pod którym możliwy będzie kontakt z Pacjentem oraz adresu poczty elektronicznej Pacjenta,

d/ imię, nazwisko, numer PESEL Pacjenta

12. Klient ponosi odpowiedzialność za treść i prawdziwość podawanych informacji w tym również z tytułu posiadania uprawnienia do podania danych osobowych pacjenta oraz zamówienia Porady na podane dane osobowe Pacjenta. Podanie nieprawdziwych danychosobowych Pacjenta, w szczególności: imienia, nazwiska, PESEL, adresu zamieszkania, numeru telefonu może skutkować brakiem możliwości realizacji wystawionej e-recepty.Podanie nieprawdziwych danych lub ich zatajenie w części wywiadu lekarskiego może skutkować działaniami niepożądanymi określonymi w ChPL.

13. Po zgłoszeniu zapotrzebowania na Poradę, uiszczeniu opłaty za Poradę oraz wypełnieniu ankiety zdrowotnej Pacjent uzyska kod dostępu e-recepty na wskazany w Ankiecie numer telefonu lub adres e-mail w ciągu 1 godziny w dzień powszedni, sobotę niedzielę i święta w godzinach 7-23. W godzinach nocnych, czas udzielenia porady może ulec wydłużeniu do 8 godzin.

14. Administratorem danych pozyskiwanych przez Portal na podstawie niniejszego Regulaminu jest zarządzający Portalem, wskazany w §1 ust. 2 Regulaminu.

15. W celu realizacji Porady zarządzający Portalem jest uprawniony do udostępnienia Lekarzowi danych osobowych Pacjenta otrzymanych od Klienta, na skutek czego Lekarz staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.

16. Portal jest uprawniony do przekazania danych osobowych Klienta do tpay.com, bądź innemu dostawcy systemu płatności online, z którego klient korzysta za pośrednictwem strony w celu opłacenia porady..1. Z tytułu wykonania porady Klient dokonuje opłaty wyłącznie poprzez serwis internetowy Tabletka-awaryjna.pl za pośrednictwem dostawy systemu płatności online.

2. Po potwierdzeniu płatności online przez Operatora, Pacjent zostanie automatycznie przekierowany do Ankiety Zdrowotnej.

3. W przypadku opłacenia porady i nie wypełnienia Ankiety Zdrowotnej, Pacjent nie otrzymuje zwrotu opłaty za Poradę

4. W przypadku gdy Klient opłacił poradę i nie został przekierowany do Strony Ankiety Zdrowotnej lub ze swojej winy nadpłacił za poradę większą sumę, Portal zwróci nadpłacone środki za niewykonaną poradę, z potrąceniem kosztów płatności za pośrednictwem strony wynoszących do 2.5% od nadpłaconej sumy.

5. W przypadku gdy Pacjentka ma przeciwwskazania medyczne do zastosowania leku i uiszczenia opłaty za poradę i wypełnieniu ankiety zdrowotnej, opłata zostanie zwrócona po potrąceniu 2,5% kosztów płatności, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym Lekarza z Pacjentką.

6. Na żądanie, zgłoszone w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U.2016.710 z późn.zm.) Lekarz zobowiązany jest do wystawienia faktury, w terminie określonym w przepisach tej ustawy.

17. Dokumentacja medyczna powstała w wyniku porady jest prowadzona przez Lekarza, który odpowiada za jej przechowywanie i udostępnianie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 dnia listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (j.t. Dz.U.2016.186 z późn. zm.).

18. Zarządzający portalem Portalu dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie prawidłowości i ciągłości działania środków technicznych umożliwiających korzystanie z Portalu. Nie gwarantuje jednak stałej dostępności do Strony internetowej oraz jej bezbłędnego funkcjonowania.

19. Zarządzający Portalem zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych usług Portalu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Portalu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Portalu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją usług Portalu.

20 . Zarządzający Portalem nie ponosi odpowiedzialności za:

a/ podanie przez Klienta, podczas jego rejestracji na portalu, danych niezgodnych z prawdą jak również za brak aktualizacji tych danych,

b/ ewentualne szkody spowodowane naruszeniem przez Klientów praw osób trzecich, w tym Lekarzy, w związku z korzystaniem z Portalu,

c/ jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć na skutek zakłóceń w działaniu Portalu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Portalu

d/ ewentualne szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu.

e/ jakość świadczonych przez Lekarzy usług medycznych oraz wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia usług przez Lekarzy,

d/ brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Portalu na podstawie informacji podanych przez Lekarzy.

e/ odmowę świadczenia usług medycznych przez Lekarzy oraz wynikłe z tego tytułu szkody.

f/ opóźnienie wykonania porady, z przyczyn losowych lub innych przyczyn nie leżących po stronie Portalu lub Lekarza.

21. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Zarządzającego Portalem stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.2. Administratorem danych pozyskiwanych przez Portal na podstawie niniejszego Regulaminu jest zarządzający Portalem.3. Świadczenie Usług medycznych Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu wymaga podania danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Administratora Serwisu. Przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz danych podlegających szczególnej ochronie może skutkować niemożliwością skorzystania usług oferowanych przez Administratora Serwisu.4. W celu realizacji zamówienia na wizytę domową zarządzający Portalem jest uprawniony do udostępnienia Lekarzowi danych osobowych Pacjenta otrzymanych od Klienta, na skutek czego Lekarz staje się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.5. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Portal przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez Regulamin, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Portal.6. Zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych zostały określone w Polityce Prywatności, znajdującej się w stopce Serwisu.7. Serwis używa plików Cookies. Zasady ich przetwarzania zostały określone w Polityce Prywatności, znajdującej się w stopce Serwisu.

22. portal Tabletka-awaryjna.pl,  jego zawartość oraz dokumenty udostępnione przez zarządzającego Portalem w celu korzystania z niego podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994, Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

23. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez Portal oraz pytania dotyczące sposobu działania Portalu można przesyłać na adres siedziby zarządzającego Portalem wskazany w §1 ust. 2.

24.  Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Portal przysługuje prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie danych osobowych wymaganych przez Regulamin, uniemożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Portal.

25. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas wykonania usługi zamówionej za pośrednictwem Portalu i wygasa z upływem 48 godzin po jej zakończeniu

26. Zarządzający Portalem zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią lub zawarcia w ich zakresie umów podwykonawstwa.

1. O przeniesieniu całości lub części praw zgodnie z ust. 1 Klient informowany jest poprzez umieszczenie informacji w tym zakresie na Stronie internetowej.

2. Klient nie może bez pisemnej zgody zarządzającego Portalem cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

27. Zarządzającego Portalem zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na Stronie internetowej. Zmiany nie mają zastosowania do porad już opłaconych w chwili zmiany Regulaminu.

28. W sprawach nieuregulowanych w treści Regulaminu zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

29. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlega przepisom prawa polskiego.

30. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji postanowień Regulaminu i związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną na jego podstawie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby zarządzającego Portalem.

31. Regulamin wchodziw  życie z dniem 06-05-2020.

32. Regulamin udostępniony zostaje na Stronnie internetowej, w systemie teleinformatycznym oraz w sposób gwarantujący jego pobranie, wydrukowanie oraz utrwalenie.
33. Adres e-mail do kontaktu lekarz@tabletka-awaryjna.pl

 

Regulamin

06 maja 2020

Zamawiam konsultację lekarską

amawiam konsultację lekarską
e-receptę

Zamawiam konsultację lekarską + e-receptę za 59zł